Ryttmästaren som sökte skönheten. Filmen om John Andrén, inspelad i Ystad 2016.

John Andrén föddes den 27 februari 1897 i Ystad och blev student i Malmö 1916. Två år senare avlade han officersexamen vid Karlberg och antogs till reservare i kavalleriet. 1939 blev han ryttmästare.

Under 1920-talet blandade han juridiska studier i Stockholm med resor och ett alltmer växande bibliofilt intresse. 1930 sökte han och fick efter just erlagd kansliexamen anställning vid Kungliga Biblioteket. 1932 gick han en bibliotekskurs och den 1 Juli samma år anställdes han som läsesalsinspektör vid KB. Följande år tjänstgjorde han vid Croydon Public Libraries i England och samma år bedrev han studier vid British Museum under två månader. Därifrån ledde spåret rakt till University College vid London University i två läsår.

Andra Världskriget bröt den resande gentlemannens behagliga vanor och fosterlandet hade behov av ryttmästaren. Från april 1940 till oktober 1945 tjänstgjorde han som regementskvartermästare vid T 2 i Skövde, tillika även chef för rättsavdelningen och arkivofficer m m.

Efter kriget blev han den militära miljön trogen som konsulent vid Centrala Värnpliktsbyrån 1945-53 och byråintendent där 1953-62. Han avled den 2 oktober 1965. Gravplats finns på Gamla kyrkogården i Ystad. Granitblock i form av två liggande böcker utgör grunden för gravhällen som krönts med en bronsbyst föreställande John Andrén själv, förfärdigad av Johns hustru Astrid Andrén. På sockeln står att läsa ”Några sökte den eviga skönheten och de förde därigenom något av de oändliga till sitt flyktiga liv” ur Thaïs av Anatole France.

John Andrén har noggrant förordnat om sin hädanfärd. Som begravningsmusik hade han föreskrivit valsen ur Harlekins miljoner, men då den möjligen var något för glättig skulle den spelas i halv takt. Denna egensinniga önskan uppfylldes av en sannolikt förvånad organist. Hans minne firades sedan stilenligt med en synnerligen delikat måltid.

Ryttmästarens testamente är en underhållande läsning. I precisa ordalag förordnade han om en stiftelse på Ystads bibliotek som skulle uppbygga en specialsamling med allt som är utgivet av och om Oscar Wilde, Aubrey Beardsley, T. E. Lawrence och Vaslav Nijinskij. Till yttermera visso skall böckerna förvaras i låsta bokskåp, som tillverkats av en möbelsnickare från trakten. Skåpen har glasdörrar och är alla märkta ”Tillhör Ryttmästare John Andréns stiftelse” på översta frisen.

Enligt testamentet ska de ekonomiska tillgångarna i stiftelsen förvaltas av en nämnd bestående av borgmästaren i staden Ystad, direktören i Sparbanken i Ystad samt stadsbibliotekarien i Ystad.

John Andréns önskan var även att styrelsen skall ”En gång varje år, helst i augusti månad med kräft-tid och fullmåne […] aväta ”a splendid dinner with delightful dishes”, varvid bör bl.a. drickas en flaska gammalt portvin (Vintage) av det bästa märke, som för pengar kan erhållas i Ystad, varvid (professorn!) skall på engelska med lätta ord skildra staden Ystads ålderdomliga skönhet, den engelska litteraturens förbryllande rikedom och Oscar Wildes kvickhet.”

På biblioteket finns även John Andréns privata boksamling som ger en fördjupad bild av John som person samt den tid han levde och verkade i.

Läs mer om John Andrén här.

 

Andréns grav höst